πŸ“š node [[manifesto]]
πŸ“– stoa (open document) at doc.anagora.org/manifesto
β₯… related node [[friends]] pulled by user

Friends

β₯± context
β₯… related node [[2004 12 19 vote for troys technology buyers manifesto]]
β₯… related node [[20200809200639 communist_manifesto]]
β₯… related node [[2021 01 29]]
β₯… related node [[a cyborg manifesto]]
β₯… related node [[a hacker manifesto]]
β₯… related node [[a manifesto]]
β₯… related node [[communist manifesto]]
β₯… related node [[contract]]
β₯… related node [[cyborg manifesto]]
β₯… related node [[disco manifesto]]
β₯… related node [[en flancia hay un agora]]
β₯… related node [[flancia]]
β₯… related node [[flancian]]
β₯… related node [[gnu manifesto comic]]
β₯… related node [[guerilla open access manifesto]]
β₯… related node [[hacker manifesto]]
β₯… related node [[intents]]
β₯… related node [[manifestos]]
β₯… related node [[meet]]
β₯… related node [[mmanifesto]]
β₯… related node [[poverty]]
β₯… related node [[privilege]]
β₯… related node [[privilege]]
β₯… related node [[telekommunist manifesto]]
β₯… related node [[the agile manifesto]]
β₯… related node [[the telekommunist manifesto]]